1. semestar :: smjer :: Stručni studij graditeljstva - Izvanredni

Obavezni predmeti

DetaljiIzvođačKolegijIzvedba P+(A+L+S+K) (S)EctsISVU
+P:1. Sanja Lađarević dipl.ing.arh.
A: Goran Babić
A: Bernarda Cesar
K: Goran Babić
K: Bernarda Cesar
Elementi zgrada I45+45 (9+0+0+36) (120)7.0155900
Šifra WEB/ISVU22310/155900ECTS7.0Akademska godina2017/2018
NazivElementi zgrada I
Status1. semestar - Stručni studij graditeljstva - Izvanredni (Izvanredni graditeljstva) - Obavezni predmet
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+45 (9+0+0+36)
120
IzvođačiPredavanja:1. Sanja Lađarević dipl.ing.arh.
Auditorne vježbe: Goran Babić
Auditorne vježbe: Bernarda Cesar
Konstrukcijske vježbe: Goran Babić
Konstrukcijske vježbe: Bernarda Cesar
Cilj predmetaStjecanje osnovnih znanja o elementima zgrada; materijalima, konstrukciji i načinu izvođenja. Fizika zgrade.
Ishodi učenja:1.razlikovati vrste temelja i načine izvođenja izolacije od podzemne vode i vlage . Razina:6
2.skicirati nosive, pregradne i višeslojne zidove izvedene od različitih materijala. Razina:6
3.nacrtati vez opeke ugla, sudara i križanja zida. Razina:6
4.razlikovati suvremene i tradicionalne oplate sa svim svojim specifičnostima. Razina:6
5.povezati otvore u zidovima i njihovu izvedbu s različitim vrstama zidova. Razina:6,7
6.razlikovati vrste dimnjaka i ventilacijskih otvora prema materijalu, obliku i načinu izvedbe i načinu odvođenja produkta izgaranja. Razina:6
7.nacrtati situacijski i idejni nacrt. Razina:6
8.analizirati vanjska i unutarnja djelovanja na zgradu s gledišta uštede energije, toplinske zaštite i zaštite od buke. Razina:6
9.osmisliti slojeve građevinskih konstrukcija s gledišta uštede energije, toplinske i zvučne zaštite. Razina:6,7
10.proračunati numeričke vrijednosti građevonsko-fizikalnih karakteristika višeslojnog vanjskog zida. Razina:6
Način izvođenja predavanjaElementi zgrada, materijali, konstrukcija i načini izvođenja objašnjavaju se uz crtanje i korištenje gotovih crteža pojedinih elemenata i detalja. Da bi se olakšalo razumijevanje te razvio smisao za grafičko izražavanje od studenata se zahtjeva praćenje predavanja vlastitim crtežom. Fizika zgrade: Nastava (15+15) se održava od specijaliziranih stručnjaka na kraju semestra.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rasprave, brainstorming
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiOstalo, upisati
izrada grafičkih (numeričkih) zadataka uz korekcije i pomoć
Sadržaj predavanja1.Uvod, pojam zgrade, konstruktivni dijelovi zgrade, 3h, Ishodi:6
2.Temelji, 3h, Ishodi:6
3.Izolacija od podzemne vode i vlage, 3h, Ishodi:6
4.Vertikalni konstruktivni elementi prema materijalima(, 3h, Ishodi:6
5.Zidovi od opeke, 2h, Ishodi:7
Zidovi od kamena, 1h, Ishodi:7
6.Zidovi od drva, 1h, Ishodi:7
Zidovi od betonskih i lakobetonskih blokova, 2h, Ishodi:7
7.Tradicionalne i suvremene oplate, 1h, Ishodi:7
Monolitni betonski zidovi, 1h, Ishodi:7
Višeslojni zidovi, 1h, Ishodi:7
8.Pregradni zidovi, 1h, Ishodi:7
Otvori u zidovima, 2h, Ishodi:7
9.Ventilacijski kanali, 1h, Ishodi:7
Dimnjaci, 2h, Ishodi:7
10.Dimnjaci, 3h, Ishodi:7
11.Prenošenje topline, 1h, Ishodi:7
Toplinska vodljivost, 1h, Ishodi:7
Vrijednosti koeficijenta prolaza topline, 1h, Ishodi:7
12.Kondenzacija vodene pare, 1h, Ishodi:7
Toplinski mostovi, 1h, Ishodi:7
Difuzija vodene pare, 1h, Ishodi:7
13.Temperaturni rad i temperaturna naprezanja, 1h, Ishodi:7
Karakteristike zvuka, 2h, Ishodi:7
14.Buka, 1h, Ishodi:7
Zvučni valovi, 1h, Ishodi:7
Apsorpcija zvuka, 1h, Ishodi:7
15.Prenošenje zračnog zvuka i zvuka udara, 2h, Ishodi:7
Izolacije, 1h, Ishodi:7
Sadržaj auditornih vježbi1.Faze projektnog elaborata, sadržaj i načini prikaza pojedine faze, 3h, Ishodi:7
2.Upute za izradu crteža, 1h, Ishodi:7
3..
4.Upute za izradu crteža, 1h, Ishodi:7
5..
6.Upute za izradu crteža, 1h, Ishodi:7
7..
8..
9..
10..
11.Upute za izradu numeričkog zadatka, 1h, Ishodi:7
12.Upute za izradu numeričkog zadatka, 1h, Ishodi:7
13.Upute za izradu numeričkog zadatka, 1h, Ishodi:7
14..
15..
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1..
2.Individualna izrada svih faza projektnog elaborata stambene zgrade, 2h, Ishodi:7
3.Idejni,glavni projekt, 3h, Ishodi:7
4.Idejni,glavni projekt, 2h, Ishodi:7
5.Idejni,glavni projekt, 3h, Ishodi:7
6.Idejni,glavni projekt, 2h, Ishodi:7
7.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7
8.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7
9.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7
10.Izvedbeni tlocrt prizemlja, 3h, Ishodi:7
11.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 2h, Ishodi:7
12.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 2h, Ishodi:7
13.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 2h, Ishodi:7
14.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 3h, Ishodi:7
15.Individualna izrada numeričkog primjera proračuna građ.-fizik. karakteristika višeslojnog vanjskog zida, 3h, Ishodi:7
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Uredno pohađanje nastave, pozitivno ocjenjeni programi, kolokvirana Fizika zgrada
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()1
Pismeni ispit ()2
Projekt ()2
Kontinuirana provjera znanja ()2
Preduvjeti:Nema preduvjeta
ISVU ekvivalencije:143210;
+P:2.mr.sc. Donka Wurth v. predavač
P: Tomislav Svaguša
A:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
L:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Građevinski materijali30+30 (10+20+0+0) (90)5.0143212
Šifra WEB/ISVU22122/143212ECTS5.0Akademska godina2017/2018
NazivGrađevinski materijali
Status1. semestar - Stručni studij graditeljstva - Izvanredni (Izvanredni graditeljstva) - Obavezni predmet
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
30+30 (10+20+0+0)
90
IzvođačiPredavanja:2. mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Predavanja: Tomislav Svaguša
Auditorne vježbe:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Laboratorijske vježbe:mr.sc. Donka Wurth v. predavač
Cilj predmetaUpoznavanje studenata s vrstama i svojstvima materijala te njihovom primjenom u građevinarstvu.
Ishodi učenja:1.proračunati sastav betona zadane čvrstoće, trajnosti i obradljivosti za pojedini konstruktivni elemenat. Razina:6
2.nacrtati granulometrijsku krivulju agregata . Razina:6
3.ispitati pojedina svojstva agregata, cementa, svježeg i očvrslog betona. Razina:6
4.analizirati rezultate ispitivanja betona. Razina:6
5.razlikovati vrste agregata, cementa, dodataka betonu, specijalne vrste betona, opekarskih proizvoda, stakla i plastičnih masa. Razina:6
6.razlikovati dobra i loša svojstva drva kao građevinskog materijala (mehanička, fizička, fizičko-kemijska svojstva, trajna čvrstoća i konstante elastičnosti). Razina:6
7.proračunati pomake kao posljedice promjene vlažnosti i temperature na elementima drva i čelika. Razina:6
8.planirati ispitivanja pojedinih svojstava čelika, drva i opekarskih proizvoda. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Studentima se prikazuju i objašnjavaju temeljna saznanja o pojedinim vrstama materijala, počevši od strukture i veze u tvarima pa sve do mehaničkih, termičkih, akustičkih i drugih relevantna svojstva za primjenu u građevinarstvu.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Ostalo, upisati
Rješavanje zadataka vezanih uz tematske cjeline obrađene na predavanjima. Priprema studenata za održavanje laboratorijskih vježbi i izradu programa.
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Studenti, služeći se obveznom literaturom, obavljaju ispitivanja prema važećim hrvatskim normama i izrađuju obvezne primjere po cjelinama, kako slijedi: Fizikalni parametri, Cement, Agregat, Svježi beton, Čvrstoća i defomracije betona i nerazorna ispitivanja. Podaci dobiveni na laboratorijskim vježbama studenti djelomično koriste za izradu programa.
Sadržaj predavanja1.Informacije o materijalima. Statistička obrada. Strukture i veze u tvarima., 2h, Ishodi:1
2.Agregat., 2h, Ishodi:2,6
3.Veziva. Cement.Dodaci, aditivi. Voda. , 2h, Ishodi:3,6
4.Svježi beton. Sastav betona zadane obradljivosti i čvrstoće., 2h, Ishodi:6
5.Čvrstoća betona. Deformacije betona., 2h, Ishodi:7
6.Proizvodnja betona., 2h, Ishodi:6
7.Drvo (kemijska, fizikalna i mehanička svojstva, čvrstoća i deformacija drveta (tlačna i vlačna čvrstoća, modul elastičnosti)), 2h, Ishodi:8
8.Drvo (trajnost, protupožarna otpornost, gljivice i insekti), 2h, Ishodi:8
9.Građevinski čelici. Postupci proizvodnje. Svojstva čelika. Vrste građevinskih čelika., 2h, Ishodi:8
10. Kamen, 2h, Ishodi:6
11.Specijalni betoni i posebne tehnologije betona, 2h, Ishodi:6
12.Kontrola, osiguranje i upravljanje kvalitetom. Naknadno dokazivanje kvalitete betona.., 2h, Ishodi:6
13.Mortovi. Podovi., 2h, Ishodi:5
14.Proizvodnja opekarskih proizvoda, Vrste opeka i opekarskih blokova, 1h, Ishodi:5
Ispitivanje opeke i opekarskih blokova, 1h, Ishodi:5
15.Crijep, proizvodnja i ispitivanja, 1h, Ishodi:5
Staklo, plastika, 1h, Ishodi:5
Sadržaj auditornih vježbi1.Nema nastave., 2h
2.Statistička obrada. Fizikalni parametri. Mehanička svojstva i svojstva propusnosti., 2h, Ishodi:1
3.Agregat (granulometrijski sastav agregata, proračun kumulativnog granulometrijskog sastava, utjecaj vlažnosti i apsorpcije agregata, ocjena oblika zrna agregata), 2h, Ishodi:2
4.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
5.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
6.Cement (značenje oznaka cementa, proračun mineraloškog sastava cementa, proračun topline hidratacije, proračun temperature cementne paste, ocjena klase cementa). , 2h, Ishodi:3
7.Svježi beton (projektiranje sastava betonske mješavine zadane obradljivosti i MB, utjecaj temperature komponenti sastava na temperaturu svježe betonske mješavine). , 2h, Ishodi:4
8.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
9.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
10.Čvrstoća i deformacije betona. Specijalna ispitivanja (sklerometar, ultrazvuk, pull-off; vlažnost betona; penetrabilnost; armatura), 2h, Ishodi:5
11.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
12.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
13.Proračun sastava betona., 2h, Ishodi:6
14.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
15.Nastava laboratorijske vježbe, 2h
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.Nema nastave, 2h
2.Nastava auditorne vježbe, 2h
3.Nastava auditorne vježbe, 2h
4.Određivanje fizikalnih parametara materijala (gustoća, nasipna gustoća, apsorpcija, površinska vlažnost, vlažnost, vodoupojnost, poroznost). , 2h, Ishodi:1
5.Svojstva agregata (četvrtanje, granulometrijski sastav, ispitivanje oblika zrna agregata, određivanje prašinastih i glinovitih čestica u agregatu, ocjena oblika zrna)., 2h, Ishodi:2
6.Nastava auditorne vježbe, 2h
7.Nastava auditorne vježbe, 2h
8.Određivanje osnovnih svojstava cementa (standardna konzistencija i gustoća.)., 2h, Ishodi:3
9.Proračun sastava betona, izrada betonske mješavine, ispitivanjesvojstava svježeg betona: konzistencije, pore, gustoća; ugrađivanje uzoraka., 2h, Ishodi:4
10.Nastava auditorne vježbe, 2h
11. Određivanje čvrstoće i deformacija betona (tlačna i vlačne čvrstoće, modul elastičnosti). Nerazorna ispitivanja: sklerometar i ultrazvuk, 2h, Ishodi:5
12.Kolokvij drvo, čelik i kamen., 2h, Ishodi:8
13.Nastava auditorne vježbe, 2h
14.Kolokvij beton., 2h, Ishodi:6
15.Kolokvij opeka, crijep, staklo., 2h, Ishodi:5
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Predan i pozitivno ocjenjen program; pohađanjke svih laboratorijskih vježbi (100%); pohađanje auditornih vježbi 80%
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pismeni ispit ()1
Usmeni ispit ()1
Seminarski rad ()1
Eksperimentalni rad ()1
Pohađanje nastave ()1
Preduvjeti:Nema preduvjeta
ISVU ekvivalencije:184643;
+A:1. Natalija Špehar viši predavačKineziološka kultura I0+30 (30+0+0+0) (0)1.0143220
Šifra WEB/ISVU22125/143220ECTS1.0Akademska godina2017/2018
NazivKineziološka kultura I
Status1. semestar - Stručni studij graditeljstva - Izvanredni (Izvanredni graditeljstva) - Obavezni predmet
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
0+30 (30+0+0+0)
0
IzvođačiAuditorne vježbe:1. Natalija Špehar viši predavač
Cilj predmetaZadovoljenje osnovnih biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem, stjecanje osnovnih znanja o vrijednosti redovitog tjelesnog vježbanja kroz cijeli život, utjecaj na antropološke karakteristike (funkcionalne, motoričke, kognitivne sposobnosti, konativne osobine i morfološka obilježja), unaprijeđenje i očuvanje zdravlja i radne sposobnosti.
Ishodi učenja:1.prezentirati pravilno izvođenje tehničkih elemenata pojedine sportske aktivnosti. Razina:6,7
2.objasniti osnovne termine pojedine sportske aktivnosti. Razina:
3.izraziti osnovna pravila pojedine sportske aktivnosti. Razina:
4.prepoznati vježbe za mišićne skupine. Razina:
5.objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u sportskoj aktivnosti . Razina:
6.opisati organizaciju i provođenje studentskih sportskih natjecanja . Razina:
7.razmotriti važnost redovite tjelovježbe tijekom cijelog života. Razina:
Način izvođenja auditornih vježbiRadionica
vježbe tjelesnog odgoja
Sadržaj auditornih vježbi1.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 4h, Ishodi:1
2.Ponavljanje tehničkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
3.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
4.Usvajanje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
5.Primjena pomoćnih i elementarnih igara u procesu učenja pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:4
6.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
7.Usavršavanje elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:2
8.Usvajanje kompleksa vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost, 2h, Ishodi:5
9.Usvajanje kompleksa vježbi istezanja za pojedinu kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:5
10.Ponavljanje osnovnih pravila pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3
11.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:1
12.Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, 2h, Ishodi:3
13.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:6
14.Natjecanje i igra, 2h, Ishodi:6
15.Uvježbavanje i automatizacija vježbi u svrhu prevencije od ozljeda., 2h, Ishodi:7
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaPosebna oprema, navesti
Dvorana/bazen i rekviziti potrebni za pojedinu sportsku aktivnost (lopte, reketi, markeri..)
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
Nema obvezne literature budući da se ispit iz tjelesne i zdravstvene kulture ne polaže. Studente se upućuje na literaturu vezanu uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu, poboljšanje i očuvanje zdravlja, pravilnu prehranu, prevenciju nastanka ozljeda, povijest sporta, pravila sporta, načine i ciljeve treninga, važnost redovitog vježbanja tjekom cijelog života, novosti u svijetu sporta, rekreacije i kineziterapije.
Dopunska:
1.Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: FFK
2.Anderson, B., E. Burke, B. Pearl (1997.). Fitness za sve, Zagreb: Gopal.
3.Anderson, B. (2001.). Stretching. Zagreb: Gopal.
4.Clark, N. (2000). Sportska prehrana. Zagreb: Gopal.
5.Delavier, F. (2001). Streinght training anatomy. Paris. Human Kinetics.
6.Dick, F. W. (1997). Sports Training Principles. London. A C Black.
7.Ellis J., J. Henderson (1997.).Trčanje bez ozljeda, Zagreb: Gopal.
8.Jukić, I., Marković. G. (2005.). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
9.Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2000). Spolno prenosive bolesti, Reproduktivno zdravlje, Metode i sredstva za zaštitu od trudnoće, Zagreb.
10.Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2001). Kontracepcija - vodič kroz metode i sredstva za spriječavanje trudnoće, Zagreb.
11.Kulier, I (2003). Strategija mršavljenja, Zagreb: Impress.
12.Kulier, I. (2001). Što jedemo, Zagreb: Impress.
13.Medved, R. i suradnici (1987). Sportska medicina. Zagreb: Jumena.
14.Milanović, D. i suradnici (1997). Priručnik za sportske trenere. Zagreb: FFK
15.Mišigoj-Duraković, M., i suradnici (1995). Morfološka antropologija u športu. Zagreb. FFK
16.Pearl, B. (1994.). Getting stronger, Kalifornija, Bolinas: Shelter Publications. Inc.
17.Špehar, N. (2014). Tjelesna aktivnost u funkciji zdravlja - nastavni materijal iz Tjelesne i zdravstvene kulture,dostupno online na web stranicama TVZ-a
Obavijesti i informacije na internet adresi http://nastava.tvz.hr/tzk-GRO
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Ispit se ne polaže. Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje vježbama tjelesnog odgoja 30 školskih sati po semestru ili 18 sunčanih sati (18 TZK bodova). TZK bodovi se mogu skupljati na više odabranih aktivnosti. Dolazak u dvoranu/bazen boduje se s 1 bodom, a odlazak na pješačko-planinarsku turu s 3 boda. Studentima koji se natječu jednokratni dolazak vrijedi 4 boda, ligaško natjecanje po 2 boda za svaku utakmicu. Studenti koji su oslobođeni po sportskoj osnovi obvezni su sudjelovati na Sveučilišnom studentskom natjecanju. Studenti koji su oslobođeni po zdravstvenoj osnovi, dužni su pomagati u organizaciji i provođenju nastave, pohađati posebno prilagođene programe u određenom postotku ako im to dozvoli fakultetski liječnik, te napisati seminarski rad. O temi rada dogovaraju se s predmetnim nastavnikom.
Provjera znanja u semestruRedovitost pohađanja#18#100#0$Praktični rad#10#0#0$
Način polaganja ispita nakon semestraPraktični rad#10#0#0$
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Preduvjeti:Nema preduvjeta
Izradio prijedlog Natalija Špehar viši predavač, 30.05.2017.
+P:1. Ivana Božić Dragun dipl.prof.mat.
P:2.dr.sc. Mandi Orlić Bachler prof. mat. i inf.
P:3.mr. sc. Reni Banov dipl. ing. mat.
A:mr. sc. Reni Banov dipl. ing. mat.
A: Ivana Božić Dragun dipl.prof.mat.
A:dr.sc. Mandi Orlić Bachler prof. mat. i inf.
A: Maria Žilić
Matematika I45+45 (45+0+0+0) (120)7.0143213
Šifra WEB/ISVU22123/143213ECTS7.0Akademska godina2017/2018
NazivMatematika I
Status1. semestar - Stručni studij graditeljstva - Izvanredni (Izvanredni graditeljstva) - Obavezni predmet
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+45 (45+0+0+0)
120
IzvođačiPredavanja:1. Ivana Božić Dragun dipl.prof.mat.
Predavanja:2. dr.sc. Mandi Orlić Bachler prof. mat. i inf.
Predavanja:3. mr. sc. Reni Banov dipl. ing. mat.
Auditorne vježbe:mr. sc. Reni Banov dipl. ing. mat.
Auditorne vježbe: Ivana Božić Dragun dipl.prof.mat.
Auditorne vježbe:dr.sc. Mandi Orlić Bachler prof. mat. i inf.
Auditorne vježbe: Maria Žilić
Cilj predmetastjecanje osnovnih znanja iz vektorske algebre i diferencijalnog računa realnih funkcija jedne realne varijable
Ishodi učenja:1.razlikovati skupove prirodnih, cijelih, racionalnih i realnih brojeva. Razina:6
2.izračunati zbroj, produkt i kvocijent kompleksnih brojeva. Razina:6
3.izračunati determinante realnih matrica. Razina:6
4.riješiti sustave linearnih algebarskih jednadžbi. Razina:6
5.razlikovati skalarne i vektorske veličine. Razina:6
6.izračunati površine poligona i volumene poliedara pomoću vektorske algebre. Razina:6
7.napisati jednadžbe pravaca u ravnini. Razina:6,7
8.napisati jednadžbe pravaca i ravnina u prostoru. Razina:6,7
9.izračunati inverzne funkcije. Razina:6
10.izračunati limese funkcija. Razina:6
11.izračunati derivacije funkcija. Razina:6
12.napisati jednadžbe tangenti i normala na grafove funkcija. Razina:6,7
13.izračunati lokalne ekstreme i točke infleksije funkcija. Razina:6
14.skicirati grafove funkcija. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Sadržaj predavanja1.Realni brojevi, 3h, Ishodi:1
2.Kompleksni brojevi, 3h, Ishodi:2
3.Matrice i determinante, 3h, Ishodi:3
4.Sustavi linearnih jednadžbi, 3h, Ishodi:4
5.Vektori, 3h, Ishodi:5
6.Skalarni, vektorski i mješoviti produkt vektora, 3h, Ishodi:6
7.Pravci i ravnine, 3h, Ishodi:7,8
8.Prvi kolokvij, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
9.Funkcije, 3h, Ishodi:9
10.Limesi, 3h, Ishodi:10
11.Derivacije, 3h, Ishodi:11
12.Primjene derivacija, 3h, Ishodi:12
13.Lokalni ekstremi i infleksije, 3h, Ishodi:13
14.Tok funkcije, 3h, Ishodi:14
15.Drugi kolokvij, 3h, Ishodi:9,10,11,12,13,14
Sadržaj auditornih vježbi1.Realni brojevi, 3h, Ishodi:1
2.Kompleksni brojevi, 3h, Ishodi:2
3.Matrice i determinante, 3h, Ishodi:3
4.Sustavi linearnih jednadžbi, 3h, Ishodi:4
5.Vektori, 3h, Ishodi:5
6.Skalarni, vektorski i mješoviti produkt vektora, 3h, Ishodi:6
7.Pravci i ravnine, 3h, Ishodi:7,8
8.Prvi kolokvij, 3h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8
9.Funkcije, 3h, Ishodi:9
10.Limesi, 3h, Ishodi:10
11.Derivacije, 3h, Ishodi:11
12.Primjene derivacija, 3h, Ishodi:12
13.Lokalni ekstremi i infleksije, 3h, Ishodi:13
14.Tok funkcije, 3h, Ishodi:14
15.Drugi kolokvij, 3h, Ishodi:9,10,11,12,13,14
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Ishodi7#6
LiteraturaI. Vuković: MATEMATIKA 1; Nakladnik: REDAK (2015.), ISBN: 978-953-336-241-0
I. Slapničar: Matematika 1
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Detaljan opis nalazi se u repozitoriju "Informacije o kolegiju".
Provjera znanja u semestruDetaljan opis nalazi se u repozitoriju "Informacije o kolegiju".
Način polaganja ispita nakon semestraDetaljan opis nalazi se u repozitoriju "Informacije o kolegiju".
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Preduvjeti:Nema preduvjeta
Izradio prijedlogIvana Božić Dragun, 26.05.2017.
+P:1.dr.sc. Mirela Katić Žlepalo prof.mat.
A:dr.sc. Mirela Katić Žlepalo prof.mat.
K:dr.sc. Mirela Katić Žlepalo prof.mat.
Nacrtna geometrija u graditeljstvu I15+15 (7+0+0+8) (60)3.0155903
Šifra WEB/ISVU22312/155903ECTS3.0Akademska godina2017/2018
NazivNacrtna geometrija u graditeljstvu I
Status1. semestar - Stručni studij graditeljstva - Izvanredni (Izvanredni graditeljstva) - Obavezni predmet
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+15 (7+0+0+8)
60
IzvođačiPredavanja:1. dr.sc. Mirela Katić-Žlepalo prof.mat.
Auditorne vježbe:dr.sc. Mirela Katić-Žlepalo prof.mat.
Konstrukcijske vježbe:dr.sc. Mirela Katić-Žlepalo prof.mat.
Cilj predmetaRazvijanje prostornog zora kod studenata, kreativnog mišljenja i rješavanja prostornih problema konstruktivnom metodom.
Ishodi učenja:1.razviti prostorni zor. Razina:6,7
2.riješiti prostorni problem konstruktivnom metodom. Razina:6
3.nacrtati objekt trodimenzionalnog prostora na dvodimenzionalnom crtežu. Razina:6
4.nacrtati ortogonalne projekcije geometrijskih objekata pomoću Monge-ove metode. Razina:6
5.analizirati stereometrijske odnose u ortogonalnom projiciranju geometrijskih tijela. Razina:6
6.skicirati trodimenzionalni objekt na temelju ortogonalnih projekcija danih na dvodimenzionalnom crtežu. Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Ostalo, upisati
Animirane PowerPoint prezentacije.
Način izvođenja auditornih vježbiOstalo, upisati
Zadaci se rješavaju na ploči, ali uz sudjelovanje studenata ili pomoću računala.
Način izvođenja konstrukcijskih vježbiOstalo, upisati
Student samostalno, uz korekcije nastavnika , konstruktivno rješava na crtaćem papiru svoj individualni program sa zadacima iz odgovarajućeg područja
Sadržaj predavanja1.Uvod u Monge-ovu metodu projiciranja. Projiciranje točke, dužine., 1h, Ishodi:1,3,4
2.Projiciranje pravca, probodišta pravca, prikloni kutovi, dva pravca. Projiciranje ravninskih likova. , 1h, Ishodi:1,3,4
3.Projiciranje ravnine. Pravac i točka u ravnini., 1h, Ishodi:1,3,4
4.Određivanje tragova ravnine. Dvije ravnine. Probodište pravca i ravnine. Okomitost., 1h, Ishodi:1,3,4
5.Bokocrt., 1h, Ishodi:1,3,4
6.Projiciranje geometrijskih likova. Lik u projicirajućoj ravnini., 1h, Ishodi:1,3,4
7.Lik u općoj ravnini. Rotacija ravnine. Perspektivna afinost., 1h, Ishodi:1,3,4
8.I kolokvij., 1h, Ishodi:1,3,4
9.Projekcije kružnice. Kružnica u projicirajućoj i općoj ravnini. Konstrukcija elipse., 1h, Ishodi:1,3,4
10.Projiciranje geometrijskih tijela. Pravilni poliedri., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
11.Projekcije pravilnih geom. tijela s osnovicom u projicirajućoj ravnini., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
12.Projekcije pravilnih geom. tijela s osnovicom u općoj ravnini, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
13.Općenito o plohama 2. reda. Presjeci ploha ravninama, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
14.Presjeci stožastih ploha ravninama. Presjek rotacijskog stošca ravninom po elipsi, plašt stošca s presj. krivuljom, 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
15.II kolokvij., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
Sadržaj auditornih vježbi1.Međusobni položajni odnosi točke, pravca i ravnine. Konstrukcije prav. mnogokuta., 1h, Ishodi:1,3,4
2.Mongeova metoda proj. Ortogonalne projekcije točke, dužine, pravca. , 1h, Ishodi:1,3,4
3.Dva pravca. Ravnina. Pravac, točka i lik u ravnini. , 1h, Ishodi:1,3,4
4.Određivanje tragova ravnine. Dvije ravnine. Probodište pravca i ravnine., 1h, Ishodi:1,3,4
5.Konstruktivne vježbe.
6.Okomitost. Bokocrt., 1h, Ishodi:1,3,4
7.Konstruktivne vježbe.
8.Projiciranje geom. likova. Lik u projicirajućoj ravnini., 1h, Ishodi:1,3,4
9.Projiciranje geom. likova. Lik u općoj ravnini. Afinitet., 1h, Ishodi:1,3,4
10.Konstruktivne vježbe.
11.Konstruktivne vježbe.
12.Konstruktivne vježbe.
13.Konstruktivne vježbe.
14.Konstruktivne vježbe.
15.Konstruktivne vježbe.
Sadržaj konstrukcijskih vježbi1.Auditorne vježbe.
2.Auditorne vježbe.
3.Auditorne vježbe.
4.Auditorne vježbe.
5.Konstruktivna obrada položajnih zadataka , 1h, Ishodi:1,3,4
6.Auditorne vježbe.
7.Konstruktivna obrada metričkih zadataka , 1h, Ishodi:1,3,4
8.Auditorne vježbe.
9.Auditorne vježbe.
10.Konstrukcija projekcija geometrijskih likova, 1h, Ishodi:1,3,4
11.Konstrukcija projekcija geometrijskih tijela., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
12.Konstrukcija projekcija geometrijskih tijela u općem položaju., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
13.Izrada programa., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
14.Izrada programa., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
15.Izrada programa., 1h, Ishodi:1,2,3,4,5,6
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Projektor
Ishodi7#6
LiteraturaObvezna:
1. K. Horvatić-Baltasar, I. Babić: Nacrtna geometrija, SAND d.o.o., Zagreb, 1997.
Dopunska:
2. I. Babić, S. Gorjanc, A. Sliepčević, V. Szirovicza: Nacrtna geometrija-zadaci, HDGG, Zagreb, 2011.
3. M. Katić Žlepalo, I. Božić: Nacrtna geometrija u graditeljstvu 1 - skripta za vježbe
4. V. Szirovicza, E. Jurkin Deskriptivna geometrija CD, Zagreb, 2005.
5. Linkovi na materijale na web: http://moj.tvz.hr/index.php?pred=18103
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Redovitost pohađanja nastave.
Programski zadatak (Geometrijsko tijelo u općem položaju).
Domaće zadaće.
Pisana provjera znanja - 2 kolokvija. Za potpis položiti oba kolokvija s 40%.
Provjera znanja u semestruPisana provjera znanja - 2 kolokvija - za kolokviranje (oslobađanje od ispita ili dijela ispita) potrebno je minimalno 70% bodova.
Način polaganja ispita nakon semestraPismeni ispit
Usmeni ispit
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Preduvjeti:Nema preduvjeta
ISVU ekvivalencije:143215;
Izradio prijedlogPrijedlog kreirala nastavnica: Mirela Katić Žlepalo, predavač
+P:1.dr.sc. Mandi Orlić Bachler prof. mat. i inf.
P:2.dr.sc. Igor Gukov , dipl.ing.građ.
P:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
P:v.predavač Boris Uremović dipl.ing.građ.
L: Ivan Volarić
Računarstvo u graditeljstvu15+15 (0+15+0+0) (30)2.0147450
Šifra WEB/ISVU22243/147450ECTS2.0Akademska godina2017/2018
NazivRačunarstvo u graditeljstvu
Status1. semestar - Stručni studij graditeljstva - Izvanredni (Izvanredni graditeljstva) - Obavezni predmet
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
15+15 (0+15+0+0)
30
IzvođačiPredavanja:1. dr.sc. Mandi Orlić Bachler prof. mat. i inf.
Predavanja:2. dr.sc. Igor Gukov , dipl.ing.građ.
Predavanja:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Predavanja:v.predavač Boris Uremović dipl.ing.građ.
Laboratorijske vježbe: Ivan Volarić
Cilj predmetaStjecanje teoretskih i praktičkih znanja i vještina o primjeni računala i računalnih aplikacija u građevinarstvu i arhitekturi.
Ishodi učenja:1. utvrditi mogućnosti primjene programskih jezika u rješavanju različitih problema u građevinarstvu, arhitekturi i matematici . Razina:7
2.razviti sposobnosti tehničkoga i informatičkoga sporazumijevanja te uporabe tehničke i informatičke dokumentacije . Razina:6,7
3.napraviti (dijagram, graf, mapu) tehničke nacrte korištenjem CAD programa . Razina:6
4.izračunati vrijednosti jednostavnijih matematičkih izraza. Razina:6
5.riješiti sustave algebarskih jednadžbi . Razina:6
6.riješiti matrični račun . Razina:6
7.nacrtati graf realne funkcije jedne realne varijable definirane na segmentu . Razina:6
8.izračunati derivacije te integrirati realne funkcije jedne realne varijable. Razina:6
9.riješiti jednadžbe s jednom nepoznanicom, obične diferencijalne jednadžbe i određene integrale odgovarajućim numeričkim metodama . Razina:6
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Demonstracije
Simulacije
Način izvođenja laboratorijskih vježbiLaboratorijske s laboratorijskom opremom
Laboratorijske, simulacije na računalima
Grupno rješavanje zadanih problema
Analiza klasične literature
Analiza literature na webu, knowledge mining
Računalne simulacije
Sadržaj predavanja1.Uvod u računala, 1h, Ishodi:1,2
2.Osnove operacijskih sustava. Ubuntu i OpenOffice, 1h, Ishodi:1,2
3.Primjena računala u građevinarstvu i arhitekturi, 1h, Ishodi:1,2
4.CAD programi. BIM i REVIT , 1h, Ishodi:1,2
5.GIS u graditeljstvu , 1h, Ishodi:1,2
6.Programiranje i programski jezici. Web programiranje , 1h, Ishodi:1,2
7.Uvod u programski jezik Python , 1h, Ishodi:1,2
8.Baze podataka i SQL , 1h, Ishodi:1,2
9.Osnove računalne grafike: 3D računalna grafika , 1h, Ishodi:1,2
10.Osnove računalne grafike: modeliranje i animacija , 1h, Ishodi:1,2
11.Rasterska i vektorska grafika. Vektorizacija rasterskih datoteka, 1h, Ishodi:1,2
12.Umjetna inteligencija , 1h, Ishodi:1,2
13.Primjena računala u matematici, 1h, Ishodi:1,2
14.Specijalizirani edukacijski računalni programi, 1h, Ishodi:1
15.Uvod u program Maxima, 1h, Ishodi:1
Sadržaj laboratorijskih vježbi1.AutoCad: Alati za crtanje i uređivanje, 1h, Ishodi:3
2.AutoCad: Kotiranje i šrafiranje, 1h, Ishodi:3
3.AutoCad: Rad s blokovima i atributima, 1h, Ishodi:3
4.AutoCad: Rad sa slojevima. Ispis crteža, 1h, Ishodi:3
5.AutoCad: Crtanje u ravnini, 1h, Ishodi:3
6.AutoCad: Crtanje u prostoru, 1h, Ishodi:3
7.AutoCad: Izrada pogleda, presjeka, volumena, 1h, Ishodi:3
8.Prvi kolokvij (AutoCad) , 1h, Ishodi:1,2,3
9.Maxima: Specijalni znakovi, liste, aritmetičke operacije, funkcije, 1h, Ishodi:4
10.Maxima i Excel: Jednadžbe s jednom nepoznanicom, sustavi jednadžbi, 1h, Ishodi:5
11.Maxima i Excel: Matrični račun, 1h, Ishodi:6
12.Maxima i Excel:: Grafički prikaz funkcija, 1h, Ishodi:7
13.Maxima: Diferencijalni i ntegralni račun , 1h, Ishodi:8
14.Maxima i Excel:: Numeričke metode - Numerička integracija, Eulerova metoda, Newtonova metoda, 1h, Ishodi:9
15.Drugi kolokvij (Maxima i Excel), 1h, Ishodi:4,5,6,7,8,9
Materijalni uvjeti za izvedbu predmetaElementarni: predavaona, ploča, kreda...
Računalni laboratorij opće namjene
Ishodi6#7
LiteraturaObavezna:
1. G. Omura: Uvod u AutoCAD 2010 i AutoCAD LT 2010, Zagreb, 2009.
Dopunska:
1. B. Burchard, D. Pitzer AutoCAD 2002: napredne tehnike, Zagreb, 2003.
2. E. Finkelstein: AutoCAD 2012 and AutoCAD LT 2012 Bible, 2012.
3. D. Abbott: AutoCAD, Zagreb, 2007.
4. Maxima: http://maxima.sourceforge.net/
5. B. Kovačić: Matematički alati u elektrotehnici, udžbenik, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2013.
6. S. Suljagić: Matematika II, skripta, 2006. http://nastava.tvz.hr/ssuljagic/
7. J. Liberty: Programiranje Visual Basic 2005, Zagreb, 2006.
8. Y. Fain: Programiranje Java, Zagreb, 2011.
9. I. Griffiths, M. Adams, J. Liberty: Programiranje C 4.0, Zagreb, 2011.


Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Potrebno je ostvariti najmanje 30 bodova za vrijeme semestra.
Provjera znanja u semestruZa vrijeme semestra moguće je ostvariti najviše 60 bodova i to putem:
-dva kolokvija (svaki po 15 bodova): 30 bodova
-odslušan kolegij: 30 bodova
Za oslobođenje od pismenog dijela ispita potrebno je barem 16 bodova (minimalno 8 bodova iz svakog pojedinog kolokvija). Nije moguće ostvariti oslobođenje od cijelog ispita preko kolokvija.

Način polaganja ispita nakon semestraNa ispitu je moguće ostvariti najviše 40 bodova. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio polažu samo oni studenti koji nisu putem kolokvija ostvarili ocjenu dovoljan. Uvjet za izlazak na usmeni dio ispita je položen pismeni dio.
NapomenaIz ovog predmeta nije moguća izrada završnog/diplomskog rada
Preduvjeti:Nema preduvjeta
Izradio prijedlogMandi Orlić Bachler, Igor Gukov, 28.6.2017.
+P:1.mr.sc. Željko Lebo v. pred.
P:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
A:mr.sc. Jure Galić asistent
Tehnička mehanika45+30 (30+0+0+0) (105)6.0143218
Šifra WEB/ISVU22124/143218ECTS6.0Akademska godina2017/2018
NazivTehnička mehanika
Status1. semestar - Stručni studij graditeljstva - Izvanredni (Izvanredni graditeljstva) - Obavezni predmet
Izvedba nastavePredavanja + vježbe (auditorne+laboratorij+seminar+konstrukcijske)
Samostalan rad
45+30 (30+0+0+0)
105
IzvođačiPredavanja:1. mr.sc. Željko Lebo v. pred.
Predavanja:dr.sc. Dalibor Gelo mag.ing.aedif.
Auditorne vježbe:mr.sc. Jure Galić asistent
Cilj predmetaStjecanje osnovnih znanja iz tehničke mehanike s naglaskom na potrebe u graditeljstvu kao osnova u praćenju nastave stručnih predmeta.
Ishodi učenja:1.ispitati ravnotežno stanje materijalne točke i tijela. Razina:6
2.izračunati potrebne uravnotežavajuće sile i momente za opterećenu materijalnu točku i tijelo. Razina:6
3.usporediti stanje ravnoteže materijalnih točaka i tijela . Razina:6,7
4.proračunati unutarnje sile ravnog štapa. Razina:6
5.nacrtati dijagrame unutarnjih sila ravnog štapa. Razina:6
6.izračunati geometrijske karakteristike poprečnog presjeka štapa. Razina:6
7.analizirati polje naprezanja, posebno dvoosno homogeno polje naprezanja ravnog štapa. Razina:6
8.izračunati ekstremna naprezanja za zadane sile u poprečnom presjeku štapa. Razina:6
9.analizirati stanje naprezanja potrebno za mehaničku sigurnost i stabilnost ravnog štapa. Razina:6
10.ispitati polje deformacija ravnog štapa. Razina:6
11.procijeniti silu trenja. Razina:6,7
Način izvođenja predavanjaFrontalna, ex cathedra
Analiza primjera, case studies
Modeliranje
Diskusija problema
Pitanja - odgovori
Objašnjavaju se osnove tehničke mehanike korištenjem numeričkih i grafičkih postupaka. Na proračunskim modelima proučava se stanje ravnoteže i umjesto pokusa traže se slični primjeri iz prirode i graditeljske prakse.Predavanja prate recentna skripta u kojima se naleze dodatna objašnjenja.
Način izvođenja auditornih vježbiGrupno rješavanje zadanih problema
Rješavaju se zadaci uz aktivno sudjelovanje studenata.
Sadržaj predavanja1.Zadaća tehničke mehanike. Osnovni zakoni i principi. Sustav mjernih jedinica., 3h, Ishodi:1
2.Pojam sile. Definicije i prikazi sila i momenata u ravnini i prostoru, 3h, Ishodi:1
3.Ravnoteža sila, materijalne točke i tijela, 3h, Ishodi:2,3
4.Statika točke i tijela općenito. Statika tijela u ravnini., 3h, Ishodi:2,3
5.Prvi kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3
6.Statika štapnog elementa. Pojam unutarnjih sila štapa., 3h, Ishodi:2,3,4
7.Ravni štap. Unutarnje sile ravnog štapa., 3h, Ishodi:2,3,4,5
8.Analiza i crtanje dijagrama unutarnjih sila., 3h, Ishodi:2,3,4,5
9.Diferencijalne veze unutarnjih i vanjskih sila. Djelovanje vanjskih koncentriranih sila i momenata., 3h, Ishodi:2,3,4,5
10.Mehaničko ponašanja čvrstih tijela. Pojam napona, pomaka i deformacija. Naponska polja., 3h, Ishodi:2,3,4,5
11.Drugi kolokvij, 3h, Ishodi:6,7
12.Deformaciona polja. Veza između napona i deformacija. Hookov zakon. Dvoosno homogeno naponsko polje. Glavni naponi. Maksimalni posmični napon., 3h, Ishodi:6,7,8,9,10
13.Osnovne pretpostavke štapne mehanike. Veza između unutarnjih sila i deformacija na ravnom štapu. Pojam graničnog napona., 3h, Ishodi:7,8,9,10
14.Trenje., 3h, Ishodi:11
15.Treći kolokvij, 3h, Ishodi:6,7,8,9,10,11
Sadržaj auditornih vježbi1.Ravnoteža točke u ravnini., 2h, Ishodi:1
2.Ravnoteža tijela u ravnini., 2h, Ishodi:2,3
3.Tijelo u ravnini Ritter i Culman, 2h, Ishodi:2,3
4.konstruktivne vježbe za 1. kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3
5.Unutarnje sile., 2h, Ishodi:4
6.Unutarnje sile., 2h, Ishodi:4
7.Unutarnje sile., 2h, Ishodi:4
8.Unutarnje sile., 2h, Ishodi:4
9.Konstruktivne vježbe za 2. kolokvij, 2h, Ishodi:4
10.Težište, momenti inercije., 2h, Ishodi:6
11.Momenti inercije, statički moment, Štajnerovo pravilo, , 2h, Ishodi:6,7,8,9,10
12.Mohr-ova kružnica, 2h, Ishodi:6,7,8,9,10
13.Trenje., 2h, Ishodi:11
14.Konstruktivne vježbe za 3. kolokvij, 2h, Ishodi:6,7,8,9,10,11
15.Pripreme za završni ispit., 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Uvjeti za potpis (obaveze studenta)Pohađanje nastave. Minimalno 75 bodova u tri kolokvija.
Praćenje rada studenta:
AktivnostECTS
Pohađanje nastave ()2
Kontinuirana provjera znanja ()2
Pismeni ispit ()1
Usmeni ispit ()1
Preduvjeti:Nema preduvjeta
ISVU ekvivalencije:184645;